Harmonie Ste Cécile Kayl

fondée en 1888

 

   Presidenten  

  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Nic. WILHELM
2. Jean WILHELM-BESTGEN
3. Michel PAULY-SADLER
4. Jean MASSARD
5. Henri FRANK-NILLES
6. Eugène DONDELINGER
7. Michel HAGEN
8. Jacques MITTEN
9. Jean-Baptiste NEIENS
10. Eugène DONDELINGER
11. Philippe REIMEn
12. Marcel JOMINET vun 1937
13. J.P. MEISCH vun 1937 - 1938
14. Philippe REIMEN vun 1939 - 1946
15. Jos. MILLE vun 1947 - 1956
16. Michel MEYLENDER vun 1956 - 1958
17. Albert MAAS vun 1959 - 1962
18. Marcel KERSCHEN vun 1962 - 1975
19. Georges GENGLER vun 1975 - 1976
20. Marcel MILLE vun 1976 - 1988
21. Jean SIMON vun 1989 - 1994
22. René LICKES 1994 - 1997
23. Paul KERSCHEN 1997 - 2000
24. Jean SIMON 2002 - 2003
25. Jean-Pierre WILWERT 2003 -