De Comité vun der Käler Musek

Jean-Pierre Wilwert President
Jeannot Pleim Vize President
Annick Mahias Secétaire
Josiane Schneider-Scaut Caissière
Cyntia Bintener Member
Tilly Donven-Schenten Member
Marc Gillet Member
Claude Migliosi Member
Vincent Schenten Member
Steve Schneider Member
Gaby Marx-Gillen Member
Daniel Migliosi Jugendvertrieder