Dirigenten vun der Schülerband

1. Marc Gillet vun 2010 bis 2019

2. Lea Ferreira vun 2020 bis haut